OptionsAutomatens program för kvalificerade personaloptioner

OptionsAutomaten är en trygg och smart lösning för start-ups som vill ha ett incitamentsprogram på plats till en rimlig kostnad.

Genom att standardisera en lösning som levereras i ett digitalt arbetsflöde kan vi erbjuda en snabb och kostnadseffektiv handläggning.

 

Gör vårt självtest och få ett omedelbart svar om ditt företag kan delta i programmet.

Vilket incitamentsprogram ska du välja?

Incitamentsprogram kan vara en bra morot för att få anställda att börja eller stanna kvar i ett bolag. Genom programmet blir de erbjudna en möjlighet att växa med bolaget och på sikt bli ägare. Det finns olika incitamentsprogram men det är särskilt två som är vanliga – teckningsoptioner och personaloptioner. Sedan den 1 januari 2018 gäller även en undantagsregel avseende personaloptioner som är utformad till fördel för unga och innovativa bolag. LWA förklarar hur tecknings-, personal-, respektive kvalificerade personaloptioner (undantagsregeln) fungerar samt de för- och nackdelar som existerar för alternativen.

Varför kvalificerade personaloptioner?

Den 1 januari 2018 infördes nya regler som påverkar beskattningen av personaloptioner. Skattelättnaderna är riktade mot företag med max 50 anställda. Det finns även en del andra kriterier som måste vara uppfyllda. Kortfattat gäller att du kan tilldela personaloptioner till anställda utan någon skattekostnad för de anställda eller bolaget. Det är först när aktierna i bolaget säljs med eventuell reavinst som beskattning sker.

Optionsprogrammet är framtaget av LegalWorks jurister och med biträde av Svalner när det gäller skattefrågor. Den digitala lösningen är utvecklad tillsammans med GreenCounsel.

Prova vårt självtest och få ett omedelbart svar om ditt företag kan delta i detta program. Vid frågor, hör av dig till oss på 08-7290050 eller optionsautomaten@legalworks.se

GreenCounsel

Optionsautomaten är en väldigt prisvärd och lättanvänd lösning som snabbt sammanställer optionsavtal. Eftersom hela processen är on-line, inklusive dom digitala signaturerna, så besparas vi från både tidsutdräkt och andra besvär och hela processen var verkligen uppskattad bland våra anställda, ledningen och styrelsen.

Kristofer Cook

Carbiotix

Såhär funkar det

ÅR 1

 • Optionsprogrammet beslutas av styrelsen med tids- och beloppsramar.
 • Styrelsen fastställer lösenpriset för en aktie.
 • Aktieägarnas godkännande inhämtas.
 • Optionsavtal utfärdas till befintliga anställda med 3 års intjänandetid.
 • Anställda behöver inte betala något i detta skede.

ÅR 2-3

 • Optionsavtal för ev nyanställda utfärdas inom ramen för programmet.
 • Att villkoren för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda behöver kontrolleras innan nya optionsavtal utfärdas.

ÅR 4-

 • Efter 3 år från optionsavtalets ingående kan anställda påkalla konvertering.
 • Nyemission av aktier till anställda sker normalt en gång per år på årsstämman.
 • De anställda betalar lösenpriset för aktierna.
 • Beskattning sker först när aktier säljs.

Du får ett register över utfärdade optioner och
vi tar ett avslutsmöte.

1

OptionsAutomaten samlar in information från er.

2

Vi har ett avstämningsmöte.

 

3

Du bokar ett skattemöte om du vill stämma av dina skattefrågor.

4

OptionsAutomaten genererar underlag för styrelsen och aktieägarna.

5

OptionsAutomaten utfärdar optionsavtal för anställda.

6

Du får ett register över utfärdade optioner och vi tar ett avslutsmöte.

PRISSÄTTNING

Startpaket år 1:

Startavgift 9 500 kr och därutöver 1 500 kr per anställd. För optionsavtal som utfärdas i efterhand tillkommer en startavgift på 2 500 kr och därutöver 1 500 kr per anställd. Skatterådgivningsmöte 2 500 kr med Svalner.
Supportavtal enligt offert.

STARTPAKET

– All dokumentation som krävs för att utfärda optionsavtal.
– E-signering av protokoll och dokument.
– Utfärdande av optionsavtal år 1.
– Rådgivning och support år 1.
– Kostnad för ev bolagsspecifik skatterådgivningtillkommer.

SUPPORTAVTAL ÅR 2 & 3

– Rådgivning och support med optionsavtal.
– Utfärdande av optionsavtal.
– Stöd i samband med konvertering till aktier (beslutsförslag samt anmälan till bolagsverket).

FRÅGOR FÖR STYRELSE OCH AKTIEÄGARE

– Uppfyller företaget villkoren för kvalificerade personaloptioner?
– Uppfyller de anställda kraven på arbetstid och lön?
– Hur mycket utspädning är ni beredda på?
– Hur ska lösenpriset sättas?
– Vilka individer ska få tilldelning?
– Passar en intjänandetid på 3 år ert företag?
– Sista dag för konvertering (max 10 år)?
– Stödjer alla aktieägarna programmet?

FAQ

Kvalificerade personaloptioner optionsautomaten

Personaloption är i sig inte ett värdepapper utan en option som innebär att en anställd får en rätt att i framtiden köpa värdepapper (oftast aktier) till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga grunder. Personaloptionerna kännetecknas av att de är förenade med förfoganderättsinskränkningar, t.ex. att de inte får överlåtas eller pantsättas, och att de kan utnyttjas först efter en viss kvalifikationstid. Optionens löptid är lång och förfaller oftast om anställningen upphör. Personaloptionen medför inget ekonomiskt värde för den anställde under kvalifikationstiden utan värdet uppstår först när kvalifikationstiden har löpt ut och den anställde kan utnyttja optionen och förvärva aktier.

Innan bestämmelserna om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes blev innehavaren av en personaloption alltid tjänstebeskattad vid utnyttjandetillfället på skillnaden mellan förvärvspriset och marknadsvärdet på aktierna. Arbetsgivaren var även tvungen att betala arbetsgivaravgifter på denna skillnad.

Den 1 januari 2018 infördes lättnader vid beskattningen av vissa personaloptioner (kvalificerade personaloptioner). Förmån av dessa personaloptioner ska inte tjänstebeskattas hos innehavaren vid utnyttjandetillfället om vissa villkor är uppfyllda för såväl företaget som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när innehavaren avyttrar de aktier som förvärvats genom utnyttjande av de kvalificerade personaloptionerna.

 

Eftersom reglerna syftar till att hjälpa små, unga, innovativa företag att rekrytera och bibehålla nyckelpersoner måste särskilda krav vara uppfyllda för att kvalificerade personaloptioner ska kunna utges. Kraven avser företaget, personaloptionen och innehavaren av personaloptionen (den anställda).

 

1.3.1. Företaget


1.3.1.1. Företaget måste vara av begränsad storlek

Under det beskattningsår som närmast föregår det år optionsavtalet ingås ska:
• Det genomsnittliga antalet anställda och delägare som arbetar i företaget understiga 50 personer, och nettoomsättningen eller balansomslutningen uppgå till högst 80 miljoner kronor.
• Om företaget ingår i en koncern ska gränsvärdena ovan beräknas sammantaget för alla företag i koncernen.

 

1.3.1.2. Företaget får inte kontrolleras av offentliga organ

Ett eller flera offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera 25 procent eller mer av kapitalet eller rösterna i företaget när optionsavtalet ingås. Om företaget ingår i en koncern gäller kravet för varje företag i koncernen.

 

1.3.1.3. Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad

Ingen andel i företaget får vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES (t. ex. Nasdaq Stockholm eller NGM Equity). Om företaget ingår i en koncern gäller kravet för varje företag i koncernen.


1.3.1.4. Företaget ska huvudsakligen bedriva rörelse

Företaget ska under intjänandetiden huvudsakligen bedriva rörelse.

Med rörelse avses i huvudsak annan verksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Om sådana tillgångar innehas som ett led i rörelsen räknas innehavet dock till rörelsen. Avsikten är att förvaltning av värdepapper och liknande tillgångar inte ska omfattas av rörelsebegreppet.

Om företaget ingår i en koncern gäller kravet sammantaget för alla företag i koncernen.

 

1.3.1.5. Företaget får inte bedriva viss verksamhet

Syftet med reglerna är att endast företag som är innovativa ska omfattas. Detta har inneburit att företag som huvudsakligen bedriver viss verksamhet har undantagits.

För att reglerna ska vara tillämpliga ska företaget ska under intjänandetiden huvudsakligen bedriva annan verksamhet än:

1) bank- eller finansieringsrörelse,
2) försäkringsrörelse,
3) produktion av kol eller stål,
4) handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,
5) uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller
6) tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

Om företaget ingår i en koncern gäller kravet sammantaget för alla företag i koncernen.

 

1.3.1.6. Företaget verksamhet får inte vara äldre än tio år
Reglerna ska endast omfatta relativt unga företag. Detta innebär att företaget vid optionsavtalets ingående inte får ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.

Om företaget har förvärvat 25 procent eller mer av verksamheten från någon annan ska optionsavtalet ingås inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades (om den förvärvade verksamheten påbörjades före verksamheten i företaget).

Om företaget ingår i en koncern gäller kravet för varje företag i koncernen.

 

1.3.1.7. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter
Företaget får inte heller vara i ekonomiska svårigheter när optionsavtalet ingår. Detta innebär att företaget inte får vara:
1) skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning,
2) föremål för företagsrekonstruktion,
3) på obestånd, eller
4) föremål för betalningskrav på grund av tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget ingår i en koncern gäller kravet för varje företag i koncernen.

 

1.3.2. Personaloptionen
Värdet på optionsinnehavarens personaloptioner, tillsammans med värdet på övriga personaloptioner som också innebär en rätt att förvärva andelar i företaget och som företaget ingått avtal om, får inte överstiga 75 miljoner kronor när optionsavtalet ingås.

Värdet på optionsinnehavarens samtliga personaloptioner, som innebär en rätt att förvärva andelar i företaget och som företaget ingått avtal om, får inte överstiga 3 miljoner kronor när optionsavtalet ingås.

Om företaget ingår i en koncern gäller dessa beloppsgränser sammantaget för alla företag som ingår i koncernen.

 

1.3.3. Den anställde

 

1.3.3.1. Anställning och arbete i viss omfattning
Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget under intjänandetiden. Arbetstiden ska under denna tid uppgå till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka. Som arbetstid räknas semesterledighet med semesterlön och frånvaro till följd av sjukdom, föräldraledighet och andra liknande förhållanden som ersätts inom socialförsäkringssystemet.

Om företaget ingår i en koncern gäller kravet på anställning för något av företagen som ingår i koncernen. Kravet på arbetstid gäller sammantaget för alla företag i koncernen.

 

1.3.3.2. Viss ersättning
Optionsinnehavaren ska under intjänandetiden få ersättning (som tas upp i inkomstslaget tjänst) uppgående till minst 13 inkomstbasbelopp (812 500 kronor enligt inkomstbasbeloppet för år 2018). Som ersättning avses inte kostnadsersättningar eller belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt reglerna om förbjudna lån eller fåmansföretag. Det är inkomstbasbeloppet för året då optionsavtalet ingås som ska tillämpas vid beräkningen av ersättningen.

I det fall optionsinnehavaren under intjänandetiden till följd av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande förhållanden får ersättning inom socialförsäkringssystemet ska kravet på ersättning från företaget minskas i proportion till tiden med sådan ersättning. Om företaget ingår i en koncern gäller kravet på ersättning sammantaget för alla företag i koncernen.

 

1.3.3.3. Endast begränsat ägande sedan tidigare
Optionsinnehavaren får inte tillsammans med någon närstående direkt eller indirekt kontrollera andelar i företaget som motsvarar mer än fem procent av kapitalet eller rösterna i företaget. Denna begränsning gäller under de två åren närmast föregående det år optionsavtalet ingås samt det år som optionsavtalet ingås.

Om företaget ingår i en koncern gäller begränsningen för varje företag i koncernen.

Ja, men inte enligt reglerna om kvalificerade personaloptioner som bara gäller anställda. Notera att OptionsAutomaten endast omfattar kvalificerade personaloptioner.

Det får inga konsekvenser, vare sig skattemässigt för bolaget eller för den anställde.

Att bolaget köps upp påverkar inte direkt optionsavtalet. Vid ett uppköp behöver dock säljaren tillse att den nya köparen förpliktar sig att uppfylla optionsprogrammet. I annat fall kan man få problem med att genomföra nyemissioner av aktier till de anställda, antingen genom att man inte uppfyller den kvalificerade majoritet som krävs för att göra en riktad nyemission eller en ny minoritetsdelägare klandrar beslutet. Inte heller en notering under intjänandeperioden påverkar optionsavtalet. Notera att optionsavtalet ger bolaget rätt att påkalla lösen av optionsprogrammet förutsatt att intjänandeperioden om 3 år är över.

Konsekvensen av att Bolaget inte uppfyller villkoren är typiskt sett att optionen behandlas som en vanlig personaloption skattemässigt, innebärande att den anställde beskattas på skillnaden mellan aktiepris och marknadsvärde såsom inkomst av tjänst. Vidare kommer Bolaget att vara skyldigt att betala sociala avgifter på beloppet. Enligt optionsavtalet har bolaget rätt att säga upp optionsavtalet om man bedömer att man inte kommer att uppfylla dessa krav.

Konsekvensen av att den anställde inte uppfyller villkoren är typiskt sett att optionen behandlas som en vanlig personaloption skattemässigt, innebärande att den anställde beskattas på skillnaden mellan aktiepris och marknadsvärde såsom inkomst av tjänst. Vidare kommer Bolaget att vara skyldigt att betala sociala avgifter på beloppet. Enligt optionsavtalet upphör optionsrätten för den anställde som inte uppfyller kraven.