OptionsAutomatens program för kvalificerade personaloptioner

OptionsAutomaten är en trygg och smart lösning för start-ups som vill ha ett incitamentsprogram på plats till en rimlig kostnad.

Genom att standardisera en lösning som levereras i ett digitalt arbetsflöde kan vi erbjuda en snabb och kostnadseffektiv handläggning.

 

Gör vårt självtest och få ett omedelbart svar om ditt företag kan delta i programmet.

Vilket incitamentsprogram ska du välja?

Incitamentsprogram kan vara en bra morot för att få anställda att börja eller stanna kvar i ett bolag. Genom programmet blir de erbjudna en möjlighet att växa med bolaget och på sikt bli ägare. Det finns olika incitamentsprogram men det är särskilt två som är vanliga – teckningsoptioner och personaloptioner. Sedan den 1 januari 2018 gäller även en undantagsregel avseende personaloptioner som är utformad till fördel för unga och innovativa bolag. LWA förklarar hur tecknings-, personal-, respektive kvalificerade personaloptioner (undantagsregeln) fungerar samt de för- och nackdelar som existerar för alternativen.

Varför kvalificerade personaloptioner?

Den 1 januari 2018 infördes nya regler som påverkar beskattningen av personaloptioner. Skattelättnaderna är riktade mot företag med max 150 anställda. Det finns även en del andra kriterier som måste vara uppfyllda. Kortfattat gäller att du kan tilldela personaloptioner till anställda utan någon skattekostnad för de anställda eller bolaget. Det är först när aktierna i bolaget säljs med eventuell reavinst som beskattning sker.

Ta vårt självtest och få ett omedelbart svar om ditt företag kan delta i detta program. Vid frågor, hör av dig till oss på 08-7290050 eller optionsautomaten@legalworks.se

Optionsautomaten är en väldigt prisvärd och lättanvänd lösning som snabbt sammanställer optionsavtal. Eftersom hela processen är on-line, inklusive dom digitala signaturerna, så besparas vi från både tidsutdräkt och andra besvär och hela processen var verkligen uppskattad bland våra anställda, ledningen och styrelsen.

Kristofer Cook

Carbiotix

Såhär funkar det

ÅR 1

 • Optionsprogrammet beslutas av styrelsen med tids- och beloppsramar.
 • Styrelsen fastställer lösenpriset för en aktie.
 • Aktieägarnas godkännande inhämtas.
 • Optionsavtal utfärdas till befintliga anställda med 3 års intjänandetid.
 • Anställda behöver inte betala något i detta skede.

ÅR 2-3

 • Optionsavtal för ev nyanställda utfärdas inom ramen för programmet.
 • Att villkoren för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda behöver kontrolleras innan nya optionsavtal utfärdas.

ÅR 4-

 • Efter 3 år från optionsavtalets ingående kan anställda påkalla konvertering.
 • Nyemission av aktier till anställda sker normalt en gång per år på årsstämman.
 • De anställda betalar lösenpriset för aktierna.
 • Beskattning sker först när aktier säljs.

Såhär fungerar OptionsAutomaten

1

Ta självtestet för att se om ditt företag kan ge ut kvalificerade personaloptioner.

2

Vi har ett uppstartsmöte online och går igenom förutsättningarna för optionsprogrammet samt svarar på era frågor. Mötet är gratis.

3

Du får besvara ett antal frågor  i OptionsAutomaten. Optionsautomaten är en digital tjänst för personaloptioner där du till ett fast lågt pris kan skapa ett komplett optionsprogram. 

4

OptionsAutomaten genererar underlag för styrelsen och aktieägarna.

5

OptionsAutomaten utfärdar optionsavtal för anställda.

6

Du får ett register över utfärdade optioner och vi tar ett avslutsmöte.

PRISSÄTTNING

Startavgift 9 500 kr och därutöver 1 500 kr per anställd. För optionsavtal som utfärdas i efterhand tillkommer en startavgift på 2 500 kr och därutöver 1 500 kr per anställd.

 

I priset ingår ett dokumentpaket med styrelseprotokoll, förslag till optionsprogram, aktieägarbekräftelse samt optionsavtal med anställda. Leverans och signering sker digitalt i vårt system. 

STARTPAKET

– All dokumentation som krävs för att utfärda optionsprogrammet (styrelseprotokoll, förslag till optionsprogram, aktieägarbekräftelse samt optionsavtal)
– E-signering av protokoll och dokument.
– Utfärdande av optionsavtal år 1.

– Uppstartsmöte 
– Kostnad för ev bolagsspecifik skatterådgivningtillkommer.

optionsautomaten

Optionsautomaten är en digital tjänst för personaloptioner där du till ett fast lågt pris kan skapa ett komplett optionsprogram.  Genom att standardisera en lösning som levereras i ett digitalt arbetsflöde kan vi erbjuda en snabb och kostnadseffektiv hjälp. Under hela processen får du hjälp av erfarna jurister.

 

FRÅGOR FÖR STYRELSE OCH AKTIEÄGARE

– Uppfyller företaget villkoren för kvalificerade personaloptioner?
– Uppfyller de anställda kraven på arbetstid och lön?
– Hur mycket utspädning är ni beredda på?
– Hur ska lösenpriset sättas?
– Vilka individer ska få tilldelning?
– Passar en intjänandetid på 3 år ert företag?
– Sista dag för konvertering (max 10 år)?
– Stödjer alla aktieägarna programmet?

FAQ

Kvalificerade personaloptioner optionsautomaten

Personaloption är i sig inte ett värdepapper utan en option som innebär att en anställd får en rätt att i framtiden köpa värdepapper (oftast aktier) till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga grunder. Personaloptionerna kännetecknas av att de är förenade med förfoganderättsinskränkningar, t.ex. att de inte får överlåtas eller pantsättas, och att de kan utnyttjas först efter en viss kvalifikationstid. Optionens löptid är lång och förfaller oftast om anställningen upphör. Personaloptionen medför inget ekonomiskt värde för den anställde under kvalifikationstiden utan värdet uppstår först när kvalifikationstiden har löpt ut och den anställde kan utnyttja optionen och förvärva aktier.

Innan bestämmelserna om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes blev innehavaren av en personaloption alltid tjänstebeskattad vid utnyttjandetillfället på skillnaden mellan förvärvspriset och marknadsvärdet på aktierna. Arbetsgivaren var även tvungen att betala arbetsgivaravgifter på denna skillnad.

Den 1 januari 2018 infördes lättnader vid beskattningen av vissa personaloptioner (kvalificerade personaloptioner). Förmån av dessa personaloptioner ska inte tjänstebeskattas hos innehavaren vid utnyttjandetillfället om vissa villkor är uppfyllda för såväl företaget som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när innehavaren avyttrar de aktier som förvärvats genom utnyttjande av de kvalificerade personaloptionerna. Eftersom de ofta rör dig om fåmansföretag tillämpas de s.k. 3:12-reglerna som innebär att viss del av reavinsten beskattas i inkomstslaget tjänst.

 

Eftersom reglerna syftar till att hjälpa små, unga, innovativa företag att rekrytera och bibehålla nyckelpersoner måste särskilda krav vara uppfyllda för att kvalificerade personaloptioner ska kunna utges. Kraven avser företaget, personaloptionen och innehavaren av personaloptionen (den anställda).

Optionsutgivaren (bolaget)  

 • Max 150 anställda 
 • Max 280 miljoner kronor i nettoomsättning per år 
 • Max 10 år gammalt bolag 
 • Bolaget är inte i ekonomiska svårigheter 
 • Bolaget kontrolleras inte, direkt eller indirekt, av offentliga organ (mer än 25 % av aktierna eller röstandelar) 
 • Bolaget bedriver inte undantagen verksamhet. Undantagna verksamheter är följande:  bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning av lokaler eller bostäder för längre tid, tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision. 

Optionsinnehavaren (den anställde/styrelseledamoten) 

 • Har en anställning/styrelsepost 
 • Arbetar minst 30 timmar i veckan i genomsnitt under intjänandetiden (jmf inget motsvarande krav för styrelsearbete) 
 • Ersättning uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp* under intjänandetiden (jmf 1,5 ibb för styrelsearbete) 
 • Innehar inte mer än 5 % av aktier eller röstandelar (tillsammans med närstående) i bolaget 
 • Innehar inte optioner till ett värde av mer än 3 miljoner kronor när optionsavtalet ingås (gäller 2 år innan optionsförvärvsåret fram till och med  tidpunkten för förvärvet) 

*Inkomstbasbeloppet för året 2023 är 74 300 kronor, dvs 965 900 kronor under intjänandetiden. 

 

Optionerna 

 • Max värde 3 miljoner kronor per optionsinnehavare 
 • Max värde 75 miljoner kronor på de sammanlagda optionsprogrammen i bolaget 
 • Optionerna avser inte noterade aktier på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES (gäller hela koncernen), exkl. First North, Nordic MTF 

Ja, men inte enligt reglerna om kvalificerade personaloptioner som bara gäller anställda och styrelse. Teckningsoptioner kan erbjudas till en större krets personer än KPO:er. Teckningsoptioner är inte villkorade av den anställdes/styrelseledamotens har en viss roll eller ersättning. 

 

Det får inga konsekvenser, vare sig skattemässigt för bolaget eller för den anställde.

Att bolaget köps upp påverkar inte direkt optionsavtalet. Vid ett uppköp behöver dock säljaren tillse att den nya köparen förpliktar sig att uppfylla optionsprogrammet. I annat fall kan man få problem med att genomföra nyemissioner av aktier till de anställda, antingen genom att man inte uppfyller den kvalificerade majoritet som krävs för att göra en riktad nyemission eller en ny minoritetsdelägare klandrar beslutet. Inte heller en notering under intjänandeperioden påverkar optionsavtalet. Notera att optionsavtalet ger bolaget rätt att påkalla lösen av optionsprogrammet förutsatt att intjänandeperioden om 3 år är över.

Konsekvensen av att Bolaget inte uppfyller villkoren är typiskt sett att optionen behandlas som en vanlig personaloption skattemässigt, innebärande att den anställde beskattas på skillnaden mellan aktiepris och marknadsvärde såsom inkomst av tjänst. Vidare kommer Bolaget att vara skyldigt att betala sociala avgifter på beloppet. Enligt optionsavtalet har bolaget rätt att säga upp optionsavtalet om man bedömer att man inte kommer att uppfylla dessa krav.

Konsekvensen av att den anställde inte uppfyller villkoren är typiskt sett att optionen behandlas som en vanlig personaloption skattemässigt, innebärande att den anställde beskattas på skillnaden mellan aktiepris och marknadsvärde såsom inkomst av tjänst. Vidare kommer Bolaget att vara skyldigt att betala sociala avgifter på beloppet. Enligt optionsavtalet upphör optionsrätten för den anställde som inte uppfyller kraven.