Carl Otto Lange

AFFÄRSJURIST

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK

Att vara med att bygga framgångsrika affärer är mycket inspirerande. Att skapa förutsättningar och se det hända. Att gå från idé till verklighet.

För mig är juridiken en möjlighet och ett verktyg, inte ett hinder. Mest framgångsrikt blir det när juridiken arbetar tillsammans med bolagsledning, ekonomi, marknadsföring och teknik. Rättegångar och skiljeförfaranden är sällan lönsamma sätt att lösa affärstvister. Min yrkesmässiga grundidé är därför att arbeta i framkant med att skapa bra legala strukturer för klienterna genom noggrant arbete i förberedelser, strategier, projektledning, förhandlingar och avtalsskrivande.

 

MIN BAKGRUND

Efter ett antal fantastiska år på 80-talet i Lund med studier och Lundaspex blev jag jur. kand. 1990 och advokat 1995. Jag kom tidigt att engagera mig i fastighetsrätt, bolagsrätt och IT-rätt. Men jag kom rakt ut i den bedövande lågkonjunkturen i början på 1990-talet då finansbolag ställde in betalningarna och de stora affärsbankerna led omfattande kreditförluster. Allt detta drabbade särskilt fastighetsbranschen. Jag fick arbeta mycket med företagsrekonstruktioner och ackordslösningar. Detta gav mig en tråkig men nyttig insikt om hur viktig fordringsrätten och obeståndsjuridiken är.

Jag har arbetat som partner på Advokatfirman NORDIA där jag under 2010-talet var med och byggde upp byråns kontorsverksamhete i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Göteborg. Jag var med i byråns fastighetsrättsliga och IP-rättsliga arbetsgrupp.

De senaste åren har jag arbetat som bolagsjurist och som fristående konsult i ärenden kring fastighetsexploatering.

 

MINA SPECIALOMRÅDEN

Under de 30 jag arbetat med juridik har jag kommit i kontakt med de flesta affärsområden, men mitt fokus är fortfarande på fastighetsrätt där jag inriktar mig på i huvudsak följande ärendetyper:

– Entreprenadrätt
– Fastighetsbildning
– Fastighetstransaktioner
– Kommersiell hyresrätt, arrenderätt och andra nyttjanderätter
– Markexploatering
– Pant- och säkerhetsrätt
– Plan- och bygglagstiftning, miljölagstiftning

Kontakt

Telefon: +46 707 854 007

Mail: lange@legalworks.se