Tjänster

Affärsjurister på regelbunden basis till fast månadspris

Visselblåsarssystem på arbetsplatsen. En tjänst mot tystnadskultur

Praktisk vägledning och stöd i GDPR- frågor

Juridisk support för startups och entreprenörer

Föräldravikariat, chefsjurist eller annan dedikerad jurist till fast pris

Off the shelf stöd – lösningar inom visst område med avtal i ett paket

Rättsliga områden

Business Law

Vi kan hjälpa er med allt från granskning och upprättande av avtal, bolagsbildning eller köp/försäljning av bolag, till tvistlösning och regelefterlevnad (compliance).
Vi leder er hela vägen och tar tillsammans med dig fram en strategi som hjälper din verksamhet att utvecklas samtidigt som ni följer alla relevanta lagar och förordningar.

Caroline Snellman

+46 76 192 64 95 caroline.snellman@legalworks.se

Leif Frykman

+46 763 24 53 38 leif.frykman@legalworks.se

Ulf Lindén

+46 76 111 17 30 ulf.linden@legalworks.se

Compliance

Genom att säkerställa att ditt företag följer regleringen kan du visa att du är engagerad i att skydda dina kunders och partners intressen. Compliance är en viktig del av att bygga förtroende och trovärdighet hos kunder och partners. Vi kan hjälpa till med följande områden:

 • Visselblåsning
 • Säkerhets- och riskhantering
 • Upphandling och offentlig upphandling
 • Miljö och hållbarhet
 • Immaterialrätt och varumärkesskydd
 • Konsumenträtt och produktreglering
 • Dataskydd och integritet
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Anti-korruption och anti-mutbrottslagar
Caroline Snellman

+46 76 192 64 95 caroline.snellman@legalworks.se

Leif Frykman

+46 763 24 53 38 leif.frykman@legalworks.se

Dataskyddsjuridik / Data Privacy

Vårt team av dataskyddsexperter hjälper till med allt som rör GDPR och anknytande dataskyddsjuridik. Vi stöttar i allt från mer traditionell rådgivning till praktisk implementering av dokumentation och processer och kan vara er DPO for hire. Teamet kan också utföra granskningar av regelefterlevnad vid revisioner eller i samband med företagsförvärv. Vi genomför även utbildningar såsom DP Academy och företagsanpassade utbildningar som utgår från organisationens och medarbetarnas behov.

David Ericson

+46 727 44 05 64 david.ericsson@legalworks.se

Axel Tandberg

+46 702 23 30 10 axel.tandberg@legalworks.se

Tomas Jalling

+46 73 320 70 21 tomas.jalling@legalworks.se

Salma

+46 76 111 17 30 salma.syed@legalworks.se

Energy/Infrastructure

Vi är specialiserade på avtal som rör elanvändning, energiproduktion och infrastruktur, inbegripet konsumenträtt och köp och försäljning av verksamheter inom energisektorn. Vi hanterar även fastighetsrättsliga ärenden och miljörelaterade frågor och i viss utsträckning tillstånd, miljö- och säkerhetskrav.

Caroline Snellman

+46 76 192 64 95
caroline.snellman@legalworks.se

Finance/Fintech

I vårt juristteam finns kunskap och erfarenhet inom Fintech från såväl rådgivarroller som bolagsjuristroller. I det snabbt växande segmentet av nya aktörer inom det finansiella området kan vi stötta med expertis som stöttar i allt från utveckling och kommersialisering av Fintech-tjänster till mer mogna verksamheter. Självklart kan vi också ge juridisk vägledning till verksamheter som inte själva bedriver reglerad verksamhet men som är beroende av Fintech-aktörer och därmed behöver ha förståelse för den regulatoriska miljö som gäller för många av de ny Fintech-bolagen.

Tomas Jalling

+46 73 320 70 21 tomas.jalling@legalworks.se

David Ericson

+46 72 744 05 64 david.ericson@legalworks.se

Healthcare/
Life sciences

Vårt team av jurister hjälper företag inom medtech, biotech, biotech tools och pharma, men även inom digitala lösningar för vård och hälsa. Många av oss har erfarenhet som bolagsjurister i branschen. Vi stöttar den den dagliga verksamheten med juridisk support och hanterar mer komplexa frågor inom R&D, kommersialisering och IPR.

Ulf Lindén

+46 76 111 17 30
ulf.linden@legalworks.se

Tomas Jalling

+46 73 320 70 21 tomas.jalling@legalworks.se

Michael Uddmark

+46 70 579 62 53 michael.uddmark@legalworks.se

IPR/Intellectual Property Rights

Vårt team hjälper er med att identifiera och skydda era värdefulla immateriella tillgångar, i form av uppfinningar, kännetecken, bilder, datorprogram etc. Vi stöttar er i att ta fram immaterialrättsstrategier, göra granskningar, ansöka om skydd, hantera intrångsgörare och bevaka era rättigheter.

IPR och Intellectual Property Rights
Maria Sandstedt

+46 70 772 15 01
maria.sandstedt@legalworks.se

IT/Telecom

Vårt team av jurister kan hjälpa företag med IT-releterad juridik. Vi har erfarenhet som bolagsjurister i branschen och kan hjälpa till med förhandlingar och avtal inom:

 • Outsourcing
 • Utveckling och konsultavtal
 • Användarvillkor
 • IT-avtal
 • Immateriella rättigheter
 • SaaS-avtal
 • E-handel
 • Dataskydd
Leif Frykman

+46 763 24 53 38 leif.frykman@legalworks.se

David Ericson

+46 72 744 05 64 david.ericson@legalworks.se

M&A/Corporate

Vårt team av jurister hjälper till med bolagsrättsliga frågor inom privat och publik sektor, t ex aktieägaravtal, bolagsstämmor, finansiering, incitamentsprogram. Vi agerar som rådgivare i transaktioner, särskilt inom fastighets- och tekniksektorn.

Ulf Lindén

+46 76 111 17 30
ulf.linden@legalworks.se

Jonas Ingvarsson

+46 72 210 88 73 jonas.ingvarsson@legalworks.se

Real Estate

Vårt team av jurister hjälper företag inom fastighetsbranschen med löpande rådgivning i den dagliga verksamheten till mer komplexa transaktioner. Inom fastighetsrätt kan vi bl.a. biträda med:

 • Överlåtelse av fast egendom
 • Hyra, arrende och andra nyttjanderätter
 • Fastighetsbildningar, servitut, samfälligheter m.m.
 • Detaljplaner och bygglov m.m.
 • Miljörätt, strandskydd m.m.
 • Fastighetsrättsliga tvister
Carl Otto Lange

+46 70 785 40 07 lange@legalworks.se

Linda Ekborg

Föräldraledig

Tech/R&D

Vi hjälper er att få R&D-samarbeten på plats och att säkerställa att ditt företags innovationer skyddas. Vi bistår med legalt stöd, både i långsiktiga samarbeten och i avgränsade uppdrag, nationellt och internationellt. Vi stöttar i frågor kopplade till finansiering från EU, Horizon, Vinnova, Formas, Energimyndigheten m. fl. Våra tjänster omfattar bl a förhandling, granskning, avtalsskrivning, ansökningar och rådgivning avseende:

 • Forsknings- och utvecklingssamarbeten och -projekt
 • Publik finansiering
 • Licensiering och överlåtelser
 • Immaterialrättsligt skydd
IPR och Intellectual Property Rights
Maria Sandstedt

+46 70 772 15 01 maria.sandstedt@legalworks.se

Michael Uddmark

+46 70 579 62 53 michael.uddmark@legalworks.se

Ulf Lindén

+46 76 111 17 30 ulf.linden@legalworks.se

Retail/Marketing

Vårt team av jurister kan hjälpa er navigera i och tolka lagar och regler kopplat till reklam, marknadsföring och e-handel, t.ex. reklamstandarder, konsumenträttigheter och dataskydd, samt agera mot aktörer som plagierar ert kännetecken eller använder sig av vilseledande eller annan otillbörlig marknadsföring etc.

Axel Tandberg

+46 70 223 30 10
axel.tandberg@legalworks.se

IPR och Intellectual Property Rights
Maria Sandstedt

+46 70 772 15 01 maria.sandstedt@legalworks.se

Transport & Logistics

Transport- och logistiksektorn är en reglerad bransch med många juridiska utmaningar som kan påverka ditt företag, t.ex:

 • Upprättande av avtal för transporter och logistiktjänster
 • Transportreglering
 • Regler kring tull
 • moms och andra skatterelaterade frågor försäkring (skydd mot skador på gods)
 • Tvister kring skador på gods eller om avtal
Caroline Snellman

+46 76 192 64 95 caroline.snellman@legalworks.se

Ulf Lindén

+46 76 111 17 30 ulf.linden@legalworks.se

Visselblåsning/
Speak Up Partner

Transport- och logistiksektorn är en reglerad bransch med många juridiska utmaningar som kan påverka ditt företag, t.ex:

 • Upprättande av avtal för transporter och logistiktjänster
 • Transportreglering
 • Regler kring tull
 • moms och andra skatterelaterade frågor försäkring (skydd mot skador på gods)
 • Tvister kring skador på gods eller om avtal
Caroline Snellman

+46 76 192 64 95
caroline.snellman@legalworks.se

DPO for hire

Tjänsten ”DPO for hire” innebär att LWA, som juridisk person, anmäls som ert dataskyddsombud. En dedikerad person hos LWA hanterar löpande åtagandet som ombud och är primärt ansvarig för leverans av tjänsten. Kontaktpersonen arbetar nära övriga resurser inom LWA. Genom kombination av individuella spetskompetenser och bredd får ni tillgång till hela LWA:s resurser och erfarenhet, vilket ger er en trygghet i ett komplext juridiskt landskap. 

”DPO for hire” tillhandahålls i enlighet med Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud  (WP 243).

Såhär funkar det

01.
Bollplanket - prata med oss (15 min)

För att komma vidare bottnar vi först i ert behov och hur vi bäst kan hjälpa er. Här bokar ni en samtalstid eller lämnar telefonnummer så ringer någon av våra jurister upp. Inför mötet får du lämna uppgifter om ert företag, er verksamhet och eventuella motparter för att utesluta jäv. Att bolla med våra jurister kostar inget.

02.
Offert/uppdragsbekräftelse

Om ni väljer att gå vidare efter samtalet så skickar vi en bekräftelse på mejl och föreslår datum för uppstartsmöte. Vi flaggar samtidigt om ni har behov som inte faller inom paketpriset och säkerställer betaluppgifter.

03.
Rådgivning och dokumentproduktion

Vi tar vi fram förslag till villkor/de dokument som behövs. Vi leder er under resans gång och finns här för att besvara frågor och funderingar. Vi möts gärna online, men för den som har behov ses vi på något av våra kontor i Stockholm eller Göteborg.  

04.
Efter avslutat uppdrag

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd. Juridisk rådgivning hos oss har alla som vinnare: våra kunder, våra medarbetare, vårt företag och vårt samhälle. Låt oss gärna veta din upplevelse!

Legalbuddy

LegalBuddy™ - juridisk support för start-ups och entreprenörer

Digital avtalshantering, e-signering och avtalsplattform. Skapa avtal genom lättanvända och automatiska mallar. Signera, spara och sätt påminnelser direkt in tjänsten. Både din egen kunskap och vår kunskap i ett enkelt och sökbart gränssnitt. 

Legalbuddy

SpeakUp Partner

- LWA:s nya tjänst!

Den nya visselblåsarlagen innebär en skyldighet att inrätta en rapporteringskanal för visselblåsning. Lagkraven träffar företag med 50 eller fler arbetstagare- alla anställningsformer och arbetstidsmått inräknat.

Omfattas du av de nya lagkraven i visselblåsarlagen?

Rulla till toppen